Chi tiết thủ tục: Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Lĩnh vựcVăn hóa cơ sở
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp xã
Cơ quan thực hiệnUBND cấp xã
Đối tượng thực hiệnTổ chức.
Cách thức thực hiệnNộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Trình tự thực hiện- Trưởng khu dân cư căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự
đánh giá của hộ gia đình để tổng hợp danh sách gia đình đủ điều kiện bình xét.
- Trưởng khu dân cư triệu tập cuộc họp bình xét, tổ chức chấm điểm theo
thang điểm, thành phần gồm:
+ Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện
các ngành, tổ chức đoàn thể;
+ Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét.
- Tổ chức cuộc họp bình xét:
+ Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham
dự;
+ Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;
+ Kết quả bình xét: Các gia đình được đề nghị tặng danh hiệu Gia đình
văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.
Thời gian giải quyếtTrong thời hạn 05 ngày làm việc
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định và Giấy công nhận Gia đình văn hóa.
Yêu cầuGương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng;
pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa
phương nơi cư trú, gồm các tiêu chí sau:
+ Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật;
không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập;
+ Chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú;
+ Treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy
định;
+ Có tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ ở nơi cư
trú; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao;
+ Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy
định;
+ Tham gia bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh
quan thiên nhiên của địa phương;
Căn cứ pháp lý- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 Văn bản đề  nghị xét tặng danh hiệu Gia  đình  văn hóa của Trưởng 

thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố (sau đây gọi chung là Trưởng khu dân cư). 

(2) Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa 

của hộ gia đình; Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa 

(Mẫu số 01, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 

tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân 

phố văn hóa”). 

(3) Biên bản họp bình xét ở khu dân cư  (Mẫu số 07, Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng 

văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)