Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 24 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
2 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
4 Đăng ký kết hôn Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
6 Đăng ký khai tử Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
7 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
8 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
9 Đăng ký giám hộ Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
11 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
12 Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
13 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
14 Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
15 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
16 Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
17 Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
19 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
20 ĐK khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
21 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
22 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
23 Đăng ký khai sinh Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
24 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn