Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 23 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
3 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
4 Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
5 Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
6 Đăng ký khai tử Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
7 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
8 Đăng ký kết hôn Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
9 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
10 Đăng ký khai sinh Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
11 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
12 Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
13 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
14 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
15 Đăng ký giám hộ Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
16 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
17 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
18 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
19 Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
20 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
21 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
22 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
23 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn