Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 4 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. UBND cấp xã
2 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
3 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
4 Tiếp công dân tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã