Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 10 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng
2 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo UBND cấp xã Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
3 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo UBND cấp xã UBND cấp xã
4 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo UBND cấp xã UBND cấp xã
5 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn HĐ tôn giáo ở 1 xã Tôn giáo Cấp xã Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
6 Thông báo danh mục HĐ tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn HĐ tôn giáo ở 1 xã Tôn giáo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
7 ĐK thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
8 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn 1 xã Tôn giáo UBND cấp xã Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
9 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tôn giáo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
10 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo UBND cấp xã Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.