Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 5 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng chống thiên tai UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
2 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng chống thiên tai UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
3 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng chống thiên tai UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
4 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Phòng chống thiên tai Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
5 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Phòng chống thiên tai Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn