Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 6 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
4 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
5 Cho phép cơ sở GD khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
6 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã