Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 6 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục công nhận hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn