Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 7 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng Cấp Xã Cấp Xã
2 TT tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng Cấp Xã Cấp Xã
3 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng UBND cấp xã UBND cấp xã
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - Khen thưởng UBND cấp xã UBND cấp xã
5 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng Cấp Xã Cấp xã
6 Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Thi đua - Khen thưởng Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã
7 Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Thi đua - Khen thưởng Cấp Xã Cấp Xã