Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 7 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Ban chỉ huy quân sự cấp Xã
2 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
3 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
4 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
5 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
6 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
7 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã