Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 11 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, QSDĐ, nhà ở Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
2 Chứng thực VB khai nhận di sản mà di sản là động sản, QSDĐ, nhà ở Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
3 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do CQ, TC của VN cấp hoặc chứng nhận Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
5 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
6 Chứng thực việc bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
7 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
8 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
9 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến TS là động sản, QSDĐ, nhà ở Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
10 Chứng thực di chúc Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
11 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn