Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 10 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm Bảo trợ xã hội UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
2 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm Bảo trợ xã hội UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
3 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình Bảo trợ xã hội UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
4 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Bảo trợ xã hội UBND xã, phường, thị trấn UBND xã, phường, thị trấn
5 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ sở trợ giúp xã hội
6 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
7 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội UBND cấp xã UBND cấp xã
8 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
9 Trợ giúp xã hội Khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội Cấp Xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
10 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội Cấp Xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã