Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 3 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2016-2020 Dân tộc UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
2 Đưa ra khỏi DS người có uy tín trong đồng bào DTTS Dân tộc UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
3 Công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS Dân tộc UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn