Chi tiết thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Lĩnh vựcNuôi con nuôi
Thẩm quyền giải quyếtUBND các xã, phường, thị trấn
Cơ quan thực hiệnUBND các xã, phường, thị trấn
Đối tượng thực hiệnCá nhân
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Trình tự thực hiệnBước 1. Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.

- Thời gian: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ).

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý và viết phiếu hẹn; Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung

Bước 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Bước 4. Người có yêu cầu nhận kết quả tại bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi.

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ).
Thời gian giải quyết5 ngày làm việc
Lệ phíKhông
Kết quả thực hiệnGiấy chứng nhận nuôi con nuôi
Yêu cầu- Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;

- Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
Căn cứ pháp lý- Luật Nuôi con nuôi năm 2010;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu). Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại UBND cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi