Chi tiết thủ tục: Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Lĩnh vựcVăn hóa cơ sở
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp xã
Cơ quan thực hiệnUBND cấp xã
Đối tượng thực hiệnTổ chức
Cách thức thực hiệnNộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trình tự thực hiệnTrưởng khu dân cư tổng hợp danh sách các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia
đình văn hóa đủ điều kiện tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.
- Trưởng khu dân cư triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm:
+ Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các
ngành, các tổ chức đoàn thể;
+ Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét.
- Tổ chức cuộc họp bình xét:
+ Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham
dự;
+ Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;
+ Kết quả: Các gia đình được đề nghị tặng Giấy khen Gia đình văn hóa khi
có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý. Trong trường hợp số lượng gia đình
được đề nghị tặng Giấy khen vượt quá 15% tổng số gia đình được công nhận
danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao
xuống thấp.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét,
Trưởng khu dân cư lập hồ sơ theo quy định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
xã quyết định.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị
tặng Giấy khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định tặng Giấy khen
Gia đình văn hóa.
Thời gian giải quyếtTrong thời hạn 05 ngày làm việc
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định và Giấy khen Gia đình văn hóa
Yêu cầuHộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa trong 03 năm liên
tục.
Căn cứ pháp lý- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 (1) Văn bản đề nghị tặng Giấy khen Gia đình văn hóa của Trưởng Khu dân 

cư (kèm theo danh sách hộ gia đình đủ tiêu chuẩn). 

(2) Bản sao Quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa của các hộ 

gia đình trong 03 năm liên tục. 

(3) Biên bản họp xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (Mẫu số 08, Phụ lục 

ban hành kèm  theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 

của Chính phủ quy định về xét  tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn 

hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)