Chi tiết thủ tục: Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Lĩnh vựcVăn hóa cơ sở
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp xã
Cơ quan thực hiệnUBND cấp xã
Đối tượng thực hiệnĐơn vị tổ chức lễ hộ
Cách thức thực hiệnGửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp xã
Trình tự thực hiệnĐơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp
xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp
xã (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ
hội ít nhất 20 ngày.
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được
thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ
hội theo nội dung thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo,
cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thời gian giải quyếtTrong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo
Lệ phí
Kết quả thực hiệnNếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. - Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Yêu cầuKhông quy định
Căn cứ pháp lý- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

(1) Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội; 

(2) Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;

(3) Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;

(4) Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;

(5) Phương án bảo đảm an ninh  trật tự, an  toàn xã hội, phòng chống cháy

nổ, bảo vệ môi trường.

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).