Chi tiết thủ tục: Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Lĩnh vựcBảo trợ xã hội
Thẩm quyền giải quyếtCấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã
Cơ quan thực hiệnChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ sở trợ giúp xã hội
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam
Cách thức thực hiệnNộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).
Trình tự thực hiện- Bước 1: Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi (quy định tại các điểm b, c, d và g khoản 2 Điều 30 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) có đơn đề nghị gửi người đứng đầu cơ sở dừng trợ giúp xã hội.
- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định dừng trợ giúp xã hội đối với đối tượng thuộc quyền quản lý; người đứng đầu cơ sở cấp tỉnh quyết định dừng trợ giúp xã hội.
- Bước 3: Cơ sở trợ giúp xã hội lập biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội.
Thời gian giải quyết7 Ngày làm việc
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định dừng trợ giúp xã hội
Yêu cầu
Căn cứ pháp lý20/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 15-03-2021 Chính phủ
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội (theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP).