Chi tiết thủ tục: Quyết định bán tài sản

Lĩnh vựcCông sản
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp xã
Cơ quan thực hiệnUBND cấp xã
Đối tượng thực hiệnCơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản công thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 43 của Luật quản lý sử dụng tài sản công.
Cách thức thực hiệntrực tiếp tại UBND cấp xã
Trình tự thực hiện
Thời gian giải quyếtKhông quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định bán tài sản
Yêu cầu
Căn cứ pháp lýLuật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 – Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức bán, trách nhiệm tổ chức bán tài sản, việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản): 01 bản chính;

– Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

– Danh mục tài sản đề nghị bán (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại; lý do bán): 01 bản chính;

– Ý kiến của cơ quan chuyên môn về quy hoạch sử dụng đất (trong trường hợp bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp): 01 bản sao;

– Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị bán tài sản (nếu có): 01 bản sao.