Chi tiết thủ tục: Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Lĩnh vựcThi đua - Khen thưởng
Thẩm quyền giải quyếtCấp Xã
Cơ quan thực hiệnCấp Xã
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cách thức thực hiệnỦy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Trình tự thực hiệnBước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Thời gian giải quyết20 ngày
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen.
Yêu cầuChủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng
Căn cứ pháp lý15/2003/QH11 Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng 26-11-2003 Quốc Hội
47/2005/QH11 Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 14-06-2005 Quốc Hội
39/2013/QH13 Luật 39/2013/QH13 16-11-2013 Quốc Hội
91/2017/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-CP 31-07-2017 Chính phủ
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

Biên bản xét khen thưởng.

Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen

Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng