Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 172 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng
2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo UBND cấp xã UBND cấp xã
3 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo UBND cấp xã UBND cấp xã
4 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn HĐ tôn giáo ở 1 xã Tôn giáo Cấp xã Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
5 Thông báo danh mục HĐ tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn HĐ tôn giáo ở 1 xã Tôn giáo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
6 ĐK thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
7 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn 1 xã Tôn giáo UBND cấp xã Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
8 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tôn giáo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
9 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo UBND cấp xã Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
10 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo UBND cấp xã Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
11 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội Cấp Xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
12 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
13 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do CQ, TC của VN cấp hoặc chứng nhận Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
14 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
15 Chứng thực việc bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
16 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
17 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
18 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến TS là động sản, QSDĐ, nhà ở Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
19 Chứng thực di chúc Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
20 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
21 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, QSDĐ, nhà ở Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
22 Chứng thực VB khai nhận di sản mà di sản là động sản, QSDĐ, nhà ở Chứng thực UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
23 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Môi trường Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
24 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
25 Yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
26 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sô Dân tộc UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
27 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
28 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
29 Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
30 Cho phép cơ sở GD khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
31 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
32 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
33 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
34 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
35 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Trẻ em Cấp Xã Công an xã, Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
36 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Trẻ em Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
37 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Trẻ em Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
38 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Trẻ em Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan công an đăng ký thường trú
39 Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân” Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp Huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
40 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
41 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
42 Thủ tục công nhận hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
43 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
44 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
45 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
46 Quyết định mua sắm tài sản công có giá trị dưới 100 triệu đồng trên một gói mua sắm để phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
47 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
48 Quyết định bán tài sản Công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
49 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
50 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tàn sản công Công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
51 Quyết định thanh lý tài sản công Công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
52 Quyết định tiêu hủy tài sản công Công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
53 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
54 Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở Chính sách Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
55 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương Thủy lợi Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
56 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng Cấp Xã Cấp Xã
57 TT tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng Cấp Xã Cấp Xã
58 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng UBND cấp xã UBND cấp xã
59 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - Khen thưởng UBND cấp xã UBND cấp xã
60 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng Cấp Xã Cấp xã
61 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
62 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
63 Thủ tục cấp giấy đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
64 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
65 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
66 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
67 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
68 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
69 Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã
70 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Cấp Tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục phổ thông, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập
71 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công Cấp Tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
72 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
73 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Cấp Tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
74 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Khoa học Công nghệ và Môi trường Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
75 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi Cấp Xã UBND cấp xã
76 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi Cấp Xã UBND cấp xã
77 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
78 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
79 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
80 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
81 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
82 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
83 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
84 Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
85 Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
86 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
87 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
88 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
89 Đăng ký khai sinh Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
90 Đăng ký kết hôn Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
91 Đăng ký khai tử Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
92 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
93 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
94 Đăng ký giám hộ Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
95 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
96 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
97 Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
98 Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
99 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Cấp Xã UBND các xã, phường, thị trấn
100 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
101 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
102 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
103 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
104 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Dân số UBND cấp xã UBND cấp xã
105 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã An toàn đập, hồ chứa thủy điện UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
106 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã An toàn đập, hồ chứa thủy điện UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
107 Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ Chính sách Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
108 Thủ tục hành chính giải quyết chế độ một lần đối với thân nhân của quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục vi Chính sách Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
109 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế Chính sách Cấp Xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
110 Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu là phục viên, xuất ngũ, thôi việc Chính sách Cấp Xã UBND cấp xã/phường
111 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần) Chính sách Cấp Xã UBND xã
112 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân , người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975, tham gia chiến thanh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế có đủ từ 15 năm đến 20 năm công tác thực tế trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Chính sách UBND xã, phường (Hội đồng chính sách xã)
113 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiế Chính sách Cấp Xã Ủy ban nhân dân xã, phường (Hội đồng chính sách xã)
114 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng, dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng đã từ trần) do Bộ Quốc phòng giải quyết Chính sách Cấp Xã Ủy ban nhân dân xã, phường (Hội đồng chính sách xã)
115 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành, cán bộ xã phường thị trấn; công an xã, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc, đã về gia đình (đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết.) Chính sách Cấp Xã Ủy ban nhân dân xã, phường (Hội đồng chính sách xã)
116 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã phường thị trấn; công an xã, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc, đã về gia đình (đối với đối tượng đã từ trần) thuộc thẩm quyền giải quyết. Chính sách Cấp Xã Ủy ban nhân dân xã, phường (Hội đồng chính sách xã)
117 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với trường hợp mất tin, mất tích quy định tại Điểm K Khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngủ Chính sách Cấp Xã UBND xã
118 Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ Chính sách Cấp Xã UBND xã
119 Thủ tục xác nhận đối với quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh tái phát dẫn đến tâm thần quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP Chính sách Cấp Xã UBND cấp xã
120 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
121 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
122 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
123 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Ban chỉ huy quân sự cấp Xã
124 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
125 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
126 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
127 Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Thi đua - Khen thưởng Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã
128 Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Thi đua - Khen thưởng Cấp Xã Cấp Xã
129 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. UBND cấp xã
130 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
131 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
132 Tiếp công dân tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
133 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng chống thiên tai Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
134 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng chống thiên tai Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
135 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng chống thiên tai Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
136 Cấp biển hiệu hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự. Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã
137 Đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng Đất đai UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
138 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
139 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
140 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
141 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
142 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
143 Trợ giúp xã hội Khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội Cấp Xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
144 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
145 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội UBND cấp xã UBND cấp xã
146 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Cấp Tỉnh UBND cấp xã, Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội cựu TNXP, các cơ quan liên quan.
147 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND cấp xã, Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội cựu TNXP, các cơ quan liên quan
148 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cơ sở trợ giúp trẻ em các cấp.
149 xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, UBND cấp huyện
150 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
151 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Người có công Cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
152 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở UBND cấp xã UBND cấp xã
153 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở UBND cấp xã UBND cấp xã
154 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở UBND cấp xã UBND cấp xã
155 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao UBND cấp xã UBND cấp xã
156 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Lĩnh vực thuế (áp dụng cho phường, thị trấn. không có áp dụng cho xã) UBND cấp xã UBND cấp xã
157 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (đối với nguồn gen của giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản và giống cây lâm nghiệp) Khoa học Công nghệ và Môi trường Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
158 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện công cộng Thư viện Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
159 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện công cộng Thư viện Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
160 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện công cộng Thư viện Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
161 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. Lĩnh vực sức khỏe và bà mẹ Cấp Xã Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
162 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Phòng chống thiên tai Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
163 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Phòng chống thiên tai Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
164 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ sở trợ giúp xã hội
165 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Môi trường UBND cấp xã UBND cấp xã
166 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Người có công Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
167 Thủ tục cấp giấy chứng nhận hy sinh đề nghị công nhận liệt sĩ đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh Chính sách Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà nội, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh
168 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương đề nghị công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ bị thương trong chiến tranh đã chuyển ra Chính sách Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cục chính sách/Tổng cục Chính trị, Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu
169 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Bảo trợ xã hội UBND xã, phường, thị trấn UBND xã, phường, thị trấn
170 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm Bảo trợ xã hội UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
171 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm Bảo trợ xã hội UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
172 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình Bảo trợ xã hội UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn